Pekcan Hukuk Bürosu, Türkiye’de yerleşik kurum ya da kişiler nezdinde, her türlü alacağın takibi işlemlerinde müvekkillerine hukuki destek sunmaktadır. Büromuzun, İcra ve İflas hukuku alanında verdiği hizmetlerden bazıları şunlardır:

  •  Alacakların tahsili için gerekli işlem ve takiplerin yapılması,
  •  Aleyhe başlatılan takiplerde hak ve menfaatlerin korunması için gerekli işlemlerin yapılması,
  •  İtirazın iptali, itirazın kaldırılması, menfi tespit davalarında alacaklı veya borçluların temsil edilmesi,
  •  İmzaya itiraz ve borca itiraz ve istihkak davaları gibi icra ve iflas hukukuna ilişkin davalarda alacaklı ve borçluların temsil edilmesi,
  •  Ödeme protokollerinin müzakeresi ve hazırlanması,
  •  İflas öncesi yeniden yapılandırma devresinde şirketlerin / bireylerin alacakları / borçlarının yeniden yapılandırılması konusunda hukuki danışmanlık verilmesi,
  •  Şirketlerin yeniden yapılandırılması, konkordato, iflas ertelemesi, iflas, tasfiye ve benzeri işlemleri için danışmanlık ve temsil hizmetleri.