1.          2018 Kararları

1.1.     Köşe yazısında gerçek kişinin isminin geçmesi – 2 Ağustos 2018
Bir gerçek kişinin kişisel veri niteliğindeki adının geçtiği bir gazetedeki köşe yazısının silinmesi talebidir. İlgili kişinin hala kamuya ilgilendiren bir konumda olması sebebiyle konu basın özgürlüğü kapsamındadır.
1.2.     Özel nitelikli kişisel verilerin internet ve sosyal medya mecralarında paylaşılması
Doktorların veri sorumlusuna ait mobil bir uygulamadan bir hastanın sağlık raporunun ekran görüntüsünü başka bir cihaz tarafından çekip, internet ve sosyal medya mecralarından paylaşıyor olmaları, veri sorumlusunun kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin edemediğini gösterir. Veri sorumlusu hakkında Kanunun 18 inci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmıştır.
1.3.     İş başvurusu sürecinde işlenen kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşılması
Online insan kaynakları hizmetleri sunan bir platform üzerinden iş başvurusu yapan ilgili kişinin başvuru bilgisi, adı, soyadı ve e-posta bilgisinin veri sorumlusu tarafından başvuru yapan diğer kişilerle paylaşıldığının tespit edilmesi üzerine idari para cezası verilmiştir.
1.4.     Kişisel veri güvenliği ihlalinin geç bildirimi
Veri sorumlusunun, işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edildiğini ilgili kişilere 17 ay, Kurula ise 10 aylık gecikmeyle bildirmesi Kanunda belirtilen “en kısa süre’yi aşan bir süredir. Veri sorumlusu hakkında idari yaptırım uygulanmasına karar verilmiştir.
1.5.     Açık rızanın hizmet şartına bağlanması
Diğer kişisel veri işleme şartları uygulanabilirken açık rıza alınması ilgili kişiyi yanılttığı için veri sorumlusunun hakkını kötüye kullanması anlamına gelir. Hizmetin açık rıza şartına bağlanmış olması açık rızayı sakatlar. Veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaması sebebiyle veri sorumlusu hakkında Kanunun 18 inci maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanmasına karar verilmiştir.
1.6.     İşlenme amacının gerektirdiğinden fazla kişisel veri işlenmesi/aktarılması (Veri Minimizasyonu İlkesine Aykırılık)
Veri sorumlusunun gereğinden fazla kişisel veri aktarımında bulunması, kişisel verilerin işlendikleri, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ilkesine aykırılık teşkil eder. Veri sorumlusu hakkında Kanunun 18 inci maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanmasına karar verilmiştir.
1.7.     Kişisel verilerin silinmesi talebinin yerine getirilmemesi
Veri sorumlusu, artık aktif olmayan müşterisinin kişisel verilerinin silinmesi  hususundan talebini yerine getirmiştir. Veri sorumlusunun tabi olduğu mevzuat uyarınca işlediği kişisel verileri 10 yıl boyunca muhafaza etme zorunluluğu bulunmaktadır. Aktif olmayan müşterilerin kişisel verilerinin, Kanunun 4. maddesinde yer verilen genel ilkelere uygun olarak saklama amacı dışında işlenmemesi gerektiği yönünde veri sorumlusunun talimatlandırılmasına karar verilmiştir.
1.8.     Kişisel veri güvenliğinin sağlanması amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmaması
Veri sorumlusu tarafından müşterisinin kişisel verilerinin yer aldığı bir belgenin, aynı isme sahip başka bir kişiye gönderilmesi, veri sorumlusu açısından sistemsel bir açığa işaret eder ve veri güvenliğinin sağlanması hususunda gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmadığını gösterir. Kanunun 18 inci maddesi uyarınca idari işlem tesis edilmesine karar verilmiştir.
1.9.     Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma ile belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme ilkelerine aykırı kişisel veri işlenmesi
İlgili kişinin talebi üzerine gerçekleştirilen işlemde veri sorumlusu tarafından işlemin gerektirmediği kişisel veri içeren bir belgenin müşteriden istenilmesi; ilgili mevzuatta yer almaması ve ulaşılmak istenen amaç ile bağdaşmaması, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma ilkesi ile belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme ilkesine aykırılık teşkil eder. Kanunun 18 inci maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanmasına karar verilmiştir.
1.10.   Kanuna aykırı şekilde kişisel verilerin paylaşılması
Veri sorumlusu tarafından, bir şirketin çalışanlarına e-posta yoluyla gönderilen sözleşme örneklerinde işveren iletişim adresi kısmına şirket adresinin yazılması gerekirken, kişisel veri işleme şartlarından herhangi birine dayanmaksızın şirket adına sürecin yönetiminden sorumlu kişinin ev adresinin yazılması, veri sorumlusu veri güvenliğini sağlayamadığını göstermektedir. Veri sorumlusu hakkında Kanunun 18 inci maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanmasına karar verilmiştir.
1.11.   Sağlık verilerinin kanunda yer alan işleme şartlarından birine dayanmadan üçüncü kişilere aktarımı – 5 Aralık 2018 tarihli ve 2018/143 sayılı karar
Doktor kontrolünde ilaç kullanan ilgili kişinin sağlığı ile ilgili özel nitelikli kişisel verilerinin, ilaçları temin ettiği eczane tarafından Kanununun 8. maddesinde sayılan şartlar sağlanmadan üçüncü kişiyle paylaşılması, veri sorumlusunun uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almadığını gösterir. Veri sorumlusu eczane hakkında Kanunun 18. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmıştır.
1.12.   Kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önleme – 26/07/2018 Tarihli ve 2018/91 sayılı karar
Bir hazır giyim firmasının internet sitesi üzerinden üyelik bilgileri ile alışveriş yapan kişinin teslimat adresi, ad, soyadı, adres ve telefon numarası gibi kişisel bilgilerinin şirkete ait internet sitesi üzerinden alışveriş yapan üçüncü kişilerce erişilebilir hale gelmesi, kişisel verilerin muhafaza edilmesi ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önleme amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmadığını işaret eder. Şirket hakkında Kanunun 18 inci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
1.13.   Sicil dosyalarındaki kişisel verilerin, işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmaması sebebiyle, imha edilmemesi gerektiği hakkında – 28/06/2018 Tarihli ve 2018/69 Sayılı Karar Özeti
Devlet memurlarının, memuriyet döneminde haklarında açılmış inceleme-soruşturma dosyalarına ilişkin evrakların imha edilmesi talebinin veri sorumlusu kamu kurumunca yerine getirilmemesi üzerine Kuruma yapılan başvurudur.   657 sayılı Kanunun “Memur Bilgi Sistemi, Özlük Dosyası” başlıklı 109 uncu maddesinde “Memur Bilgi Sistemi, Özlük Dosyası” başlıklı 109 uncu maddesinde her memur için bir özlük dosyasının tutulacağı ve bu dosyada memurun mesleki bilgileri, mal bildirimleri; varsa inceleme, soruşturma, denetim raporları, disiplin cezaları ile ödül ve başarı belgelerine ilişkin bilgi ve belgelerin konulacağı hükmüne; Kamu Personeli Genel Tebliğinin (Seri No: 2) “D” bölümünde ise görevleri herhangi bir şekilde sona eren memurların özlük dosyalarının kurumlarınca saklanacağı hükmüne yer verilmiştir.   İmha edilmesi talep edilen kişisel bilgilerin, ilgili kişinin devlet memuru olduğu dönemde hakkında açılmış inceleme-soruşturma dosyalarına ilişkin evraklar olması ve bu itibarla söz konusu evrakların, 657 sayılı Kanun gereğince özlük dosyalarında saklanması gerektiği, Kamu Personeli Genel Tebliğine (Seri No: 2) göre özlük dosyalarının dördüncü bölümünde yer alacağı ile görevi herhangi bir şekilde sona eren memurların özlük dosyalarının kurumlarınca saklanacağı ve Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğe göre son işlem tarihi üzerinden yüz bir yıl geçmemiş memuriyet sicil dosyaları içerisinde yer aldığı hususlarından hareketle, 6698 sayılı Kanunun 7 inci maddesinde belirtildiği üzere kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin de henüz ortadan kalkmaması dolayısıyla şikayetçinin talebinin veri sorumlusu tarafından karşılanmamasının uygun olduğuna karar verilmiştir.
1.14.   Veri sorumlusu tarafından aydınlatma yükümlülüğü ve açık rıza onayı alınması süreçlerinin ayrı ayrı yerine getirilmesi – 26/07/2018 tarihli ve 2018/90 sayılı karar
Online platformda iş başvurusu alan veri sorumlusu şirketler topluluğunun kişisel veri işleme süreçlerinin Kurul tarafından re’sen incelenmesini teminen yapılan başvurudur. Aynı kutucuğun işaretlenmesi yoluyla hem aydınlatma metninin okunduğuna, hem de kişisel verilerin işlenmesi hususunda açık rıza verildiğine ilişkin onay alınması yoluna gidilmesinin hatalıdır.  Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca kişisel veri işleme faaliyetinin açık rıza şartına dayalı olarak gerçekleştirilmesi halinde, aydınlatma yükümlülüğü ve açık rızanın alınması işlemlerinin ayrı ayrı yerine getirilmesi gerekir. İlgili kişi aydınlatma metni sayesinde kişisel veri işleme faaliyeti ile ilgili olarak bilgi edinmiş olmakla birlikte, söz konusu metinde yazılanlara açık rıza vermek zorunda değildir. Veri sorumlusunun talimatlandırılmasına karar verilmiştir.
1.15.   Kimliği belirsiz kişi/kişiler veri sorumlusu olarak kabul edilemez – 13/09/2018 tarihli ve 2018/106 sayılı karar
Kişinin görevi nedeniyle imzalamış olduğu bir evrakın hukuka aykırı bir şekilde elde edilip kimliği belirsiz kişi veya kişilerce internet ortamında paylaşıldığı ve aynı kullanıcı ismiyle şikâyetçinin isim ve soy isminin baş harflerinin yazılarak kişi hakkında bir takım iftira içerikli metinlere yer verildiği anlaşılmış olup, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin veri sorumlusu olarak tanımlanamaz. Kanunun “Suçlar” başlıklı 17 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası gereği, kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 135 ila 140 ıncı madde hükümlerinin uygulanması gerekir.
1.16.   Kurul Kararının gereğinin süresi içinde yerine getirilmemesi – 16/10/2018 tarihli ve 2018/118 sayılı Karar
İlgili kişinin, veri kayıt sisteminde mevcut bulunan kişisel verilerinin silinmesi amacıyla veri sorumlusuna yaptığı başvuruya tatminkar bir cevap alamaması üzerine Kişisel Verileri Koruma Kurumuna (Kurum) yaptığı başvuru neticesinde, konu ile ilgili Kurul tarafından alınan kararın ilgili veri sorumlusu tarafından süresinde yerine getirilmemesine konu başvurudur.   Veri sorumlusu nezdinde bulunan kişisel verilerinden asgari saklama süresi tamamlanmış olanlarının Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince ilk periyodik imha işleminde, kalanların da yasal saklama yükümlülüğünün dolmasını müteakiben yapılacak periyodik imha işlemi dönemlerinde silinmesi gerekmektedir.   Şirket hakkında Kanunun 18 inci maddesinin (3) numaralı fıkrası çerçevesinde işlem tesis edilmiş ve şikâyetçinin, Şirket nezdinde saklanmakta olan verileri ile ilgili olarak Kurul Kararı kapsamında yapılacak iş ve işlemler hakkında bilgilendirilmesi hususunda Şirkete talimat verilmiştir.
1.17.   Tüzel kişiliğe ait elektronik ortamda yer alan verilerin başka bir tüzel kişilik tarafından talep edilmesi – 19/11/2018 tarihli ve 2018/131 sayılı karar
Bir tüzel kişiliğe ait elektronik ortamda yer alan verilerin veri sorumlusu tarafından başka bir veri sorumlusuna aktarılması talebi ile ilgili tüzel kişi şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumuna yapılan başvurudur.   Tüzel kişiliğe ait verilere erişilmesi yönündeki talebin Kanunun 2. maddesi gereğince Kanun kapsamında değerlendirilemeyeceğine, şirket ortak ve yetkilisi gerçek kişilere ilişkin verilere erişim sağlanması talebinin ise ilgili kişilerin kendileri tarafından değil Şirket tüzel kişiliği tarafından talep edilmesi sebebiyle söz konusu başvurunun Kanunun 11 ve 13. maddeleri kapsamında değerlendirilemeyeceğine karar verilmiştir.
1.18.  İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi gereğince kişisel verilerin silinmemesi – 05/12/2018 tarihli ve 2018/142 sayılı karar
Veri sorumlusu banka nezdinde bulunan kişisel verilerin silinmesi ile ilgili Kuruma yapılan başvurudur. Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince “Bankaların, müşterilerinden ve Resmî ya da özel kurum ve kuruluşlardan aldıkları mektup, telgraf, elektronik posta mesajı, ilam ve tebligatlar ile diğer yazıları ve Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlayacakları raporlar da dâhil olmak üzere, faaliyetleri ile ilgili belgelerin asıllarını veya mümkün olmadığı hâllerde sıhhatlerinden şüpheye mahal vermeyecek kopyalarını ve müşterilerine ve Resmî ya da özel kurum ve kuruluşlara yazdıkları yazıların makine ile alınmış, tarih ve numara sırası verilerek düzenlenecek suretlerini istenildiğinde ibraz edilebilecek şekilde nezdlerinde on yıl süreyle saklamaları zorunludur. İlgili kişinin bankalar nezdindeki son işlemi üzerinden 10 yıllık saklama süresi geçmediği dikkate alındığında, şikayetçinin talebine yönelik yapılacak bir işlem yoktur.

2.          2019 Kararları

2.1.     Veri sorumlusunun kanuni yükümlülüğünü yerine getirmek için işlediği kişisel verileri meşru menfaat çerçevesinde kullanma talebi – 25/03/2019 tarihli ve 2019/78 sayılı karar
Kanunun 5. maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendine göre “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hali tespit edilirken veri sorumluları tarafından aşağıdaki hususlar değerlendirilmelidir:   Kişisel verinin işlenmesi sonucunda elde edilecek menfaat ile ilgili kişinin temel hak ve hürriyetlerinin yarışabilir düzeyde olması,Söz konusu menfaate ulaşılabilmesi bakımından kişisel veri işlenmesinin zorunluluk arz etmesi,Meşru menfaatin halihazırda mevcut, belirli ve açık olması,Meşru menfaatin elde edilmesi halinde bir yarar sağlanacak olması ve kişisel veri işlenmeksizin başkaca bir yol ve yöntemle bu yararın ortaya çıkmasının mümkün olmaması,Meşru menfaat belirlenirken söz konusu yararın çok sayıda kişiyi etkilemesi, yalnızca kâr elde edilmesi ya da ekonomik yararın sağlanması amacına yönelik olmaması, iş süreçlerini ya da bir işleyişi kolaylaştırması gibi şeffaf ve hesap verilebilir nitelikleri haiz kriterlerin esas alınması,İlgili kişinin başta kişisel verilerinin korunması olmak üzere temel hak ve hürriyetlerinin zarar görmesini engellemek amacıyla öngörülebilir, açık ve yakın her türlü tehlikeden uzak tutulması,Kişisel verilerin bir veri kayıt sisteminde amaçla sınırlı olarak hukuka uygun işleyişinin temini ile zararı ve ihlalleri engellemek için her türlü teknik ve idari tedbirin alınması,Kişisel verilerin işlenmesinde genel ilkelere uygunluğun sağlanması.
2.2.     Facebook hakkında – 11.04.2019 tarih ve 2019/104 sayılı karar
Facebook kullanıcı fotoğraflarına erişmek için üçüncü taraf uygulamalara izin veren bir fotoğraf API hatasından kaynaklanan veri ihlali internet sitesi üzerinden duyurulmuş ama Facebook tarafından Kurul’a herhangi bir bildirim yapılmamıştır. API hatasının 12 gün boyunca sürmesi bu konuda teknik ve idari tedbirlerin alınmasında eksikliklerin göstergesidir.   Facebook kullanıcılarının genel olarak izin vermiş olduğu kapasiteden çok daha fazla sayıda fotoğraflara erişim sağlanması, “Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma” ve “işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma” ilkelerine aykırılık teşkil eder.   Facebook’un bahsi geçen üçüncü taraf uygulamaların normalde erişime izin verilmiş olan sayıdan daha fazla spesifik fotoğrafa gerçekten erişip erişemediklerini belirleyememesi, veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere aykırılık teşkil eder; İlgili kişilerin uygulamada paylaşmaya izin verecekleri kişisel verilerinin neler olması gerektiği ve yükleme aşamasında gizlilik ayarlarıyla ilgili seçimlere imkân sağlamayarak, kişisel verilerin bu şekilde işlenmesini açık rızaya dayandırmaktadır. Açık rızanın özgür irade ile açıklanması gerektiğinden, ilgili kişinin açık rızasının alınması, bir ürün veya hizmetin sunulmasının ya da ürün veya hizmetten yararlandırılmasının ön şartı olarak ileri sürülmemelidir. Bu durum “Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma” ilkesine aykırılık teşkil eder.  
2.3.     İlgili kişinin yaptığı başvuruyu cevaplandırmayan ve internet sitesi üzerinden yayımladığı aydınlatma metni mevzuatta düzenlenen şartları taşımayan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. hakkında – 02/05/2019 tarihli ve 2019/122 sayılı karar
KEP aracılığıyla T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye başvuran ancak, otuz günlük süre içerisinde başvurusuna cevap verilmeyen ilgili kişinin Kuruma yapılan şikâyet başvurusudur. Şikâyete konu hususlarda açıklamalarına başvurmak üzere Bankaya gönderilen Kurum yazısının “İŞYERİNDE AMİRİNE TESLİM” açıklamasıyla Bankaya teslim edildiği görülmekle birlikte, herhangi bir cevap vermeyen Banka nezdinde, Kanunun 18. maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde ihlale sebebiyet veren sorumlular ile gerekli tedbirleri almak ve denetimleri yapmakla yükümlü kişiler hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılmasına,   İlgili kişinin Kanunun uygulanmasına yönelik taleplerine ilişkin başvurusuna Banka tarafından cevap verilmesi; ayrıca, mevzuat hükümlerine uyumda azami dikkat ve özen göstermesi hususunda Bankanın talimatlandırılmasına,   Bankanın internet sitesinde yer alan aydınlatma metninde, Bankanın kişisel veri işleme amaçlarının, ilgili kişilerin kişisel verilerinin Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartlarından hangisine dayanılarak işlendiğine yönelik hukuki sebep açıkça belirtilmeksizin sıralandığı; kişisel veri işleme amaçları sıralandıktan sonra metin içerisinde yer verilen “gibi amaçlar kapsamında işlenmektedir” ifadesinin ise, gündeme gelmesi muhtemel başka amaçlar için kişisel verilerin işlenebileceği kanaatini uyandırır niteliktedir;   Bankanın internet sitesinde yer alan aydınlatma metninin yeniden gözden geçirilerek Tebliğ hükümlerine uygun hale getirilmesi yönünde talimatlandırılmasına karar verilmiştir.  
2.4.     Marriott International Inc. hakkında teknik ve idari tedbirlerin alınmamış olmasına yönelik 16.05.2019 tarih ve 2019/143 sayılı Karar
Devraldığı Starwood otel markaları arasında St. Regis, Sheraton Hotel & Resorts, Westin Hotels & Resorts, Element Hotels, Aloft Hotels, The Luxury Collection, Tribute Portfolio, Le Méridien Hotels & Resorts, Four Points by Sheraton and Design Hotels’in bulunduğu Starwood misafir veritabanının tutulduğu ağa Temmuz 2014’ten beri yetkisiz erişim olmuş ve  yetkisiz erişim 08.09.2018’de tespit edilmiştir. İhlalin 19.11.2018 tarihine kadar yaklaşık 4 yıl sürmesinin çok ciddi bir güvenlik açığı olduğu ve Şirket tarafından gerekli denetimlerin ve kontrollerin yapılmadığının göstergesi olduğu, İhlalden etkilenen veriler arasında müşterilere ait ad, soyad, posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi, cinsiyet, pasaport numarası, Starwood Preferred Guest (“SPG”) hesap bilgileri, otel ödül bilgileri, otele giriş ve çıkış bilgileri, ödeme kartı numaraları ve ödeme kartı son kullanma tarihleri, rezervasyon tarihi ve iletişim tercihlerini içeren bilgilerin olduğu, 2014 yılından itibaren mevcut olan yetkisiz erişim ve komut isteminin kurulumunu gösteren web olay günlüklerinin (log kayıtları) olmasına rağmen, olayın tespit edilememesinin Şirket tarafından alınması gereken teknik ve idari tedbirlerin alınmadığının somut bir göstergesi olduğu kanaatine varılmıştır.   Şirket hakkında Kanunun 18 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca 1.100.000 TL, en kısa sürede” bildirimde bulunma yükümlülüğüne aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, Kanunun 18 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca Şirket hakkında 350.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
2.5.     Bir market zincirinin sadakat kart uygulaması – 25/03/2019 tarihli ve 2019/82 sayılı karar
Müşterinin Sadakat Kart Programına üye olmadığı durumda Şirketin sunduğu ürüne ve kişiye özel fırsat dünyasından faydalanamadığı ancak bu durumun herhangi bir müşterinin Şirketin sunduğu alışveriş ortamından faydalanmasını engellemediği dolayısıyla, veri sorumlusu Şirket tarafından hizmet sunumu kapsamında Sadakat Kart Programına katılımın müşteriler açısından zorunlu tutulmadığı, söz konusu Programa üye olmayan müşterilere hizmet sunulmaması gibi bir durum ortaya çıkmadığı dikkate alındığında, Sadakat Kart Programına üye olunması sırasında kişilerin açık rızalarına başvurulması aksi takdirde söz konusu programdan yararlanılmaması hususunda Şikayetçinin Şirket tarafından bir hizmet veya ürün sunulmasının açık rıza şartına bağlandığı iddiası ile ilgili Kurumca yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verilmiştir.
2.6.     Kurumsal e-posta hizmetinin, Google (gmail) üzerinden yine aynı uzantıya sahip olarak kullanılması – 31/05/2019 Tarihli ve 2019/157 sayılı karar
Google firmasına ait G-mail e-posta hizmeti altyapısının kullanılması durumunda gönderilen ve alınan e-postaların dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan veri merkezlerinde tutulması söz konusu olacağından, böyle bir durumda kişisel verilerin yurt dışına aktarılmış olacağına ve veri sorumlularının söz konusu uygulamayı Kanununun “Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması” başlıklı 9. maddesi hükümlerine uygun olarak gerçekleştirmesine; Serverları yurt dışında bulunan veri sorumlularından/veri işleyenlerden temin edilen saklama hizmetlerinin de Kanunun 9. maddesi hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
2.7.     Bir anonim şirketin (veri sorumlusu) ilgili kişinin açık rızası dışı elektronik ticari ileti göndermesi – 31.05.2019 Tarihli ve 2019/162 sayılı karar
Şikâyetçinin cep telefonu numarası bilgisinin Şirket tarafından kendisine reklam içerikli mesaj gönderilmesi suretiyle kullanılmasının, bir veri işleme faaliyeti olduğu, veri işlemenin ise Kanunun 5 ve 6. maddelerinde yer alan işleme şartlarında birine dayanması gerektiğini, ancak şikayet konusu mesaj gönderiminin herhangi bir işleme şartına dayanmadığı değerlendirildiğinden, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almadığı için Şirket hakkında 50.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
2.8.     Spor salonu hizmeti sunan veri sorumlularının, üyelerinin giriş-çıkış kontrolünü biyometrik veri işleyerek yapması – 25/03/2019 Tarihli ve 2019/81 sayılı karar ve 31/05/2019 tarihli ve 2019/165 sayılı karar
Spor kulübünde giriş çıkış kontrolünün yapılabilmesi ve kulüp hizmetlerinden faydalanmak isteyen kişilere ilişkin giriş kontrolünün alternatif yollar ile sağlanması mümkün iken kişilerin biyometrik veri niteliğindeki avuç içi izi verisinin alınmasının “İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma” ilkesi ile bağdaşmadığı, öte yandan özel nitelikli kişisel verilerin Kanun kapsamında ancak ilgili kişilerin açık rızasına ya da Kanunun 6. maddesinin (3) numaralı fıkrasında sayılan şartlar çerçevesinde işlenebileceği, bu kapsamda adı geçen veri sorumlusu tarafından avuç içi izi verisinin işlenmesi için kişilerden açık rızalarının alınması yoluna gidildiği ancak açık rıza verilmemesi durumunda kulüp hizmetlerinden yararlanamadıkları dikkate alındığında üyelerden alınan açık rıza Kanunun 12. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendine aykırılık teşkil eder.
2.9.     Yurtdışında yerleşik tüzel kişilerin Türkiye’deki şubeleri ile irtibat bürolarının sicile kayıt yükümlülüğü – 23/07/2019 tarih ve 2019/225 sayılı karar
Türkiye’de doğrudan veya şubeleri aracılığıyla kişisel veri işleme faaliyetinde bulunan yurt dışında yerleşik veri sorumluları Sicile kayıt olmalıdır. Yurt dışında yerleşik tüzel kişilerin Türkiye’deki şubelerinin, Kanunda yer alan veri sorumlusu tanımı gereği kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirlemesi ve veri kayıt sisteminin kurulması ile yönetilmesinden sorumlu olması halinde yurt dışında yerleşik tüzel kişiden ayrı olarak Türkiye’de yerleşik veri sorumlusu olarak değerlendirilir. Bu durumda olan yurt dışında yerleşik tüzel kişilerin Türkiye’deki şubeleri için Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 2018/88 sayılı ve 2019/265 sayılı kararlarında yer alan “yıllık çalışan sayısı” ve “yıllık mali bilanço toplamı” kriterleri açısından yapılacak değerlendirme sonucunda Sicile kayıt yükümlülüğü bulunup bulunmadığına karar verilir. Bu durumda olmayan yurt dışında yerleşik tüzel kişilerin Türkiye’deki şubelerinin ve İrtibat bürolarının ise Sicile kayıt yükümlülüğü yoktur.
2.10.  Bir bankanın, ilgili kişinin cep telefonu numarasını bankaya veriliş amacı dışında kullanması – 18/09/2019 Tarihli ve 2019/277 sayılı karar
Şikâyetçinin müşterisi olduğu Bankaya kendisine ait iş ve işlemlerde ulaşılması adına vermiş olduğu telefon numarası bilgisinin, eşine ulaşılmasında yardımcı olunabilmesi adına işlenmesinin, kişisel verilerin işlenmesinde “belirli, açık ve meşru amaçlar için  işlenme ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma” ilkelerine uyulması zorunluluğuna aykırıdır.
2.11.  Bir turizm şirketi hakkında 27.08.2019 tarih ve 2019/255 sayılı Karar
Şirket yetkilileri ve bilgi işlem uzmanlarının incelemeleri neticesinde Şirketin Local Area Network (LAN-Yerel Alan Ağı) üzerinden, ilgili şifrelerin ele geçirilmesi yoluyla yetkisiz şifre girişi ile siber saldırı yapıldığı ve söz konusu olayın Şirketin Genel alanlarda bulunan bir çalışan bilgisayarı üzerinden çalışan ağına sızılarak gerçekleştirilmesi şeklinde olduğu, etkilenen kişisel verilerin; Personel Verileri ve Müşteri verileri olduğu,   Bilişim ağlarında sızma veya olmaması gereken bir hareket olup olmadığının Şirket IT sistemleri tarafından fark edilmemesinin teknik bir eksiklik olduğu ve sunucu üzerindeki verilerin geri getirilemez şekilde ihlali gerçekleştiren kişi tarafından yok edildiği,   Veri sorumlusu, kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır hükmü gereği şirket 400.000 TL idari para cezası ve  “en kısa sürede” bildirimde bulunma yükümlülüğüne aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 100.000 TL idari para cezası uygulanmıştır.
2.12.  Bir operatör şirketinin, ilgili kişinin internet sitesi üzerinden yapmış olduğu başvurusunu kimlik teyidi yapamadığı gerekçesiyle reddetmesi – 01/10/2019 tarihli ve 2019/296 sayılı karar
Şirketçe kimlik teyidi sağlamak amacıyla yalnızca noter kanalı veyahut e-imza ile başvuruda bulunabileceğinin bildirilmesi sonucu Kanun’da ya da Tebliğ’de öngörülmeyen maddi bir külfet getirilmesi ve ilgili kişinin bu şekilde yanlış yönlendirilmesi suretiyle söz konusu KVKK talep formunu doldurarak usule uygun bir başvuru yapma hakkının engellenmesi Tebliğ’in 6. maddesinde sayılan hukuka uygunluk ve dürüstlük kuralına bağdaşmaz.
2.13.  İlgili kişi tarafından alenileştirilen kişisel verinin, alenileştirme amacı dışında işlenmesi – 07/11/2019 tarihli ve 2019/331 sayılı karar
Şikâyetçinin kişisel verilerine kendisi tarafından daha önce alenileştirilen internet sitesinden ulaşılması halinde dahi Şirket tarafından Şikâyetçinin bu bilgilerinin internet sitesinde bulunma ve alenileştirilme amacıyla kullanılmadığı, diğer bir deyişle Şikâyetçinin mesleki yetkinliğinden faydalanmak için kendisine ulaşılmaya çalışılmadığı, aksine Şirket faaliyetlerine ilişkin randevu talebi ile Şikâyetçinin arandığı anlaşıldığından, Şirket tarafından gerçekleştirilen veri işleme faaliyeti Kanununun 5. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (d) bendi çerçevesinde değerlendirilemez.
2.14.  Kişisel verilerin veri sorumlusu bir avukat tarafından kısa mesaj yoluyla üçüncü kişilere ifşa edilmesi – 14.01.2020 Tarihli ve 2020/26 sayılı karar
Bankaya borçlu olan ve bu borca ilişkin işlemlerin yürütülmesini teminen kişisel verileri Banka tarafından avukata aktarılan ve avukat tarafından kişisel verileri işlenen “ilgili kişi”, Banka adına icra işlemlerini yürüten ve bu işlemle ilgili olmak üzere ilgili kişinin kişisel verilerini işleyen avukatın “veri sorumlusu”, ilgili kişinin bankaya olan borcunu tahsil edebilmek için avukat tarafından ilgili kişiye ait iletişim bilgileri ve diğer ilgili bilgilerinin işlenmesi eyleminin ise veri işleme faaliyeti olduğu, Veri sorumlusu avukat tarafından her ne kadar ilgili kişinin kardeşine ait telefon numarasının büroya gelen ve kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından verildiği, bunun ilgili kişiye ait olmadığının tespitini takiben talep üzerine numaranın silindiği beyan edilmiş olsa da sair mevzuat gereğince ilgili kişiye ait olup olmadığı bilinmeyen bir numaranın yine kimliği bilinmeyen bir kişi vasıtasıyla edinilmesi üzerine, ilgili kişiye ait verinin bu numarayla paylaşılmasının Kanun hükümlerine aykırılık teşkil ettiği ve bu suretle kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumlusunun Kanunun 12. maddesinde düzenlenen veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere aykırı davrandığı,   Avukat tarafından yapılan savunmada, mesleki faaliyetleri gereği elde edilen bilgilerin kişisel verilerin işlenmesi olarak tanımlanmasının hukuken mümkün olmaması gerektiği yönünde ifadelere yer verildiği, Kanunun 28. Maddesi kapsamında bir istisnadan söz edebilmek için, veri işlemenin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olması; ayrıca veri işlemenin yargı makamları veya infaz mercilerince işlenmesi gerektiği, maddede belirtilen yargı makamlarının tanımlaması yapılmamış olsa da, Devletin yasama ve yürütme faaliyetleri dışında kalan yargı organlarının bu kapsama girdiği, ayrıca, şikayete konu olayda, kişinin borcuna dair bilgilerin kardeşinin telefonuna kısa mesaj olarak iletilmesi; yani borcunu ödemeye ikna etmek amacıyla caydırıcı bir unsur oluşturmak niyetiyle bir yakınıyla paylaşılmasının, Kanunun 28. maddesinde sayılan soruşturma, kovuşturma, yargılama ve infaz işlemlerine ilişkin bir işlem olarak kabul edilmesi mümkün değildir.
2.15.  İlgili kişi ile veri sorumlusu şirket arasında gerçekleştirilen telefon görüşmelerine ilişkin kayıtların ilgili kişiye verilmesi yönündeki talebin reddedilmesi – 14/01/2020 tarihli ve 2020/13 sayılı karar
Şikâyetçi ilgili kişinin, veri sorumlusu tarafından işlenen kişisel verilerinin içeriğine, içeriğin tam olarak anlaşılmasına imkan tanıyacak şekilde erişim hakkı ile veri sorumlusunun, teknolojik olarak müdahale ve tahrif edilerek aleyhe kullanılabilecek olan ve şikayetçi dışındaki kişilerin de hassas nitelikli verisini içeren konuşma kayıtlarının kaydedildiği kayıt ortamının kendisinin, ancak yasal makamlar tarafından talep edildiği taktirde teslim edilebileceği yönündeki, makul kabul edilebilecek açıklaması arasındaki dengenin, şikayetçi ilgili kişi tarafından veri sorumlusundan talep edilen ses kayıtlarına ilişkin kayıt ortamlarının doğrudan ilgili kişiye teslimi suretiyle değil; ancak, talep edilen ses kayıtlarının dökümlerine, verilerin içeriğinin ilgili kişi tarafından tam olarak anlaşılmasına imkan tanıyacak şekilde, erişim hakkı sağlanarak gerçekleştirilebilir.
2.16.  Bir şirket sahibinin, çalışanının Whatsapp yazışmalarını hukuka aykırı olarak elde etmesi hakkında” 16/05/2019 Tarihli ve 2019/138 Sayılı Karar
Şikâyetçinin rızası dışında kendisine ait Whatsapp yazışmalarının, çalıştığı şirketin sahibi tarafından hukuka aykırı olarak elde edilmesi ve üçüncü kişilerle paylaşılmasına ilişkin iddiaları ile ilgili olarak şikayette bulunması üzerine yapılan inceleme sonrasında Şikayet edilenin Whatsapp grubunun kullanıcılarından biri olan bir çalışanının işyerindeki bilgisayarı üzerinden yazışmaları okuyup, fotoğraflarını çekmesinin ve/veya ekran görüntülerini kaydetmesinin TCK kapsamında değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
2.17.  Veri sorumlusunun, web sitesinde kişisel verilerin işlenmesini hizmet şartı olarak talep etmesi ve aydınlatma yükümlülüğünü usulüne uygun yerine getirmemesi – 08/07/2019 tarih ve 2019/206 sayılı karar
Bir ürün veya hizmetin sunulmasının ya da ürün veya hizmetten yararlandırılmasının açık rıza şartına dayandırılmasının, açık rızanın özgür iradeyle açıklanmış olması kuralına aykırılık teşkil edecek olmakla birlikte, incelemeye konu web sitesinin, site bünyesinde kullanıcılara sunulan çeşitli alanlardaki mal ve hizmetlerin doğrudan tedarikçisi/sağlayıcısı niteliğinde olmadığı; farklı illerde, farklı sektörlerde ve farklı hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan çeşitli hizmetlerin, indirimli fiyatlar üzerinden üyeler tarafından satın alınmasını sağlayan bir aracı firma/hizmet sağlayıcı rolü üstlendiğinin görüldüğü,   Bu çerçevede söz konusu Sitenin, farklı illerde, farklı sektörlerde ve farklı hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan çeşitli hizmetler açısından üyelerine artı bir menfaat/avantaj sağladığı; siteye üye olmak istemeyen müşterilerin, söz konusu site bünyesinde yer almakla birlikte, farklı illerde, farklı sektörlerde ve farklı hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan çeşitli hizmetlere erişim, bu ürünleri ya da hizmetleri satın alma imkânlarının da ortadan kaldırılmadığı; Bu anlamda iddiaya konu hususta, bir ürün veya hizmetin sunulmasının ya da ürün veya hizmetten yararlandırılmasının açık rıza şartına dayandırılmasından ziyade Site bünyesinde sunulan indirimli fiyatların ve avantajların yalnızca üye olanlara sunulmasının söz konusu olduğu değerlendirmelerinden hareketle, iddiaya konu hususa ilişkin olarak Kanun kapsamında tesis edilecek herhangi bir işlem yoktur.   İlgili kişilerin kişisel verilerin işlenmesinin hukuki sebebi olarak “ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülük”ten bahsedildikten sonra, aydınlatma metninin devamında, “… söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi … sizlerden talep etmektedir. Bu kişisel veriler veri sorumlusunun sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, … işlenecek ve saklanacaktır.” şeklinde bir bilgilendirmede bulunularak, kişisel veri işleme faaliyetinin asıl olarak ve yalnızca ilgili kişilerin açık rızalarına dayanılarak geçekleştirildiği izlenimine neden olunduğu,   Oysa kişisel veri işleme faaliyetinin, Kanunda bulunan açık rıza dışındaki şartlardan birine dayanıyorsa, bu durumda ilgili kişiden açık rıza alınmasına gerek bulunmadığı ve veri işleme faaliyetinin, açık rıza dışında bir dayanakla yürütülmesi mümkün iken açık rızaya dayandırılmasının, aldatıcı ve hakkın kötüye kullanımı niteliğinde olacağı; nitekim ilgili kişi tarafından verilen açık rızanın geri alınması halinde veri sorumlusunun diğer kişisel veri işleme şartlarından birine dayalı olarak veri işleme faaliyetini sürdürmesinin hukuka ve dürüstlük kurallarına aykırı işlem yapılması anlamına geleceği,  dikkate alındığında, bahse konu web adresi üzerinden erişim sağlanan “GİZLİLİK ve KVK Politikamız” başlıklı metnin, “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”e uygun düzenlenmediği, bu kapsamda söz konusu metnin Tebliğde yer verilen hükümler dikkate alınmak suretiyle güncellenmesi, ayrıca aydınlatma yükümlülüğü ve açık rızanın alınması işlemlerinin ayrı ayrı yerine getirilmesi gerektiği yönünde Şirketin talimatlandırılmasına karar verilmiştir.
2.18.  Sevinç Eğitim Kurumlarının kişisel veri işleme şartları olmaksızın ilgili kişinin cep telefonuna reklam amaçlı kısa mesaj göndermesi” hakkında Kurulunun 18.09.2019 Tarihli ve 2019/276 sayılı Karar Özeti
Bir eğitim kurumunun kişisel veri işleme şartları olmaksızın ilgili kişinin cep telefonuna reklam amaçlı kısa mesaj göndermesine ilişkin yapılan şikayettir. Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.   Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı kanaatine varılması sebebiyle, Sevinç Eğitim Kurumları hakkında Kanunun 18 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi hükmü gereğince 50.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
2.19.  Bir doktor tarafından ilgili kişinin cep telefonu numarasının herhangi bir veri işleme şartına dayanmaksızın işlenmesi ve ilgili numaraya Reklam /bilgilendirme içerikli mesaj gönderilmesi” hakkında 07/11/2019 Tarihli ve 2019/332 Sayılı Karar
İlgili kişinin şahsına ait cep telefonuna açık rızası olmaksızın bir doktor tarafından bilgilendirme/reklam amaçlı mesaj gönderilmesi üzerine veri sorumlusuna yaptığı başvuruya yanıt alamaması üzerine Kurula başvuruda bulunmuştur.   Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı kanaatine varılmasından ötürü, anılan veri sorumlusu hakkında Kanun’un 18’inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca 50.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
3.1.     İlgili kişinin dergi aboneliği işlemleri ile ilgili bir çağrı merkezine vermiş olduğu telefon numarasının, anılan çağrı merkezi tarafından bir gıda şirketinin reklamının yapılması amacıyla aranması hakkında 16/01/2020 Tarihli ve 2020/34 Sayılı Karar
İlgili kişinin dergi aboneliği işlemleri ile ilgili bir çağrı merkezine vermiş olduğu telefon numarasının anılan çağrı merkezi tarafından bir gıda şirketinin reklamının yapılması amacıyla aranması hakkında verinin ilk işlenme amacından farklı olarak başka bir amaç için kullanıldığı yani kişisel verilerin Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan verinin işlendikleri amaçla bağlantılı ve sınırlı olma ilkesine aykırı hareket edildiği kanaatine varıldığı, verinin veri sorumlusu tarafından farklı amaçlarla işlenmesinin sürdürmesi amaçlanıyor ise de ilgili kişinin işlenme amaçlarına ilişkin açık rızasının alınması gerektiği ancak bu işlemlerin gerçekleştirilmediğinin anlaşıldığı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek” hükmüne aykırı davrandığının değerlendirildiği sonuçlarına varılmıştır.   Kanunun 18 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi kapsamında 18.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

3.          2020 Kararları

3.2.     Ulaşım hizmeti sunan bir mobil uygulama kapsamında işlenen kişisel veriler – 27/01/2020 tarih ve 2020/65 sayılı karar
İlgili kişinin, ulaşım hizmeti sunan bir platform vasıtasıyla yaptığı yolculukların şoförler tarafından puanlandığını öğrenmesi, kendi yolculuklarına ait bu puanlara kendisi tarafından erişilememesi ve bu tip bir puanlama yapılacağı hususunda veri sorumlusunun aydınlatma metninde herhangi bir bilginin yer almaması, Ne aydınlatma metninde ne de kullanıcı sözleşmesinde müşterilerin puanlanmasına ilişkin bir bilgilendirme bulunmadığı,   Müşterilerin puanlanmasına dayanan veri işleme faaliyetinin Kanunun 4. Maddesinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin genel ilkelerden ilk olarak “Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma” ilkesine aykırılık teşkil ettiği, zira veri sorumlusunun sözü geçen kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin olarak ilgili kişi ile hiçbir bilgi paylaşmadığı, konu “Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme” ilkesi bakımından değerlendirildiğinde, veri sorumlusun aydınlatma metninde ve kullanım koşullarına ilişkin metinde belirtilen amaçların müşterilerin puanlanmasına dayanan kişisel veri işleme faaliyetinin asıl amacının ne olduğunu açıklayamadığı, bu kapsamda, söz konusu uygulamanın yüklenmesi akabinde üye olunması esnasında ilgili kişilere bir aydınlatma gerçekleştirilmediği ve ilgili kişinin yolculuklarının şoförler tarafından değerlendirilerek çıkarılacak bir puanlamaya dayalı veri işleme faaliyetine, internet sitesinde yer alan veri sorumlusunun aydınlatma metni yerine geçen “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme” dokümanında ve Kullanım Koşulları başlıklı belgede yer verilmemesi sebebiyle, Kanunun 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü”nü yerine getirmemiş olduğu kanaatine varılmasından ötürü idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.  
3.3.     Bir Bankanın Potansiyel Müşteri Kazanımı Amacıyla İlgili Kişinin Kişisel Verilerini Hukuka Aykırı Şekilde İşleyerek Hesap Açması – 06/02/2020 tarihli ve 2020/103 sayılı karar
İlgili kişinin 2018 yılı sonunda bir Banka şubesinde mevduat hesabı açtırmak istediğinde aynı Bankanın başka bir ildeki şubesinde Ocak 2016’da açılan bir ticari hesabının olduğu, anne kızlık soyadı dahil tüm kimlik bilgilerinin bahsi geçen Banka şubesindeki hesapta görüldüğü bilgisini edinmesi karşısında, adına hesap açılan şubenin bulunduğu yere daha önce hiç gitmemiş olması ve yine hiç ticari faaliyet yürütmemesine rağmen Banka nezdinde kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak işlenmesi suretiyle adına hesap açılması hakkında Kişisel Verileri Koruma Kuruluna ilettiği şikayet başvurusunun Bankadan alınan bilgi ve belgelerle birlikte incelenmesi neticesinde: Veri sorumlusu Bankanın, potansiyel müşteri kazanımı amacıyla yapılan bir çalışmada üçüncü bir taraftan temin edilen liste vasıtasıyla ilgili kişinin bilgilerine ulaştığı ve müşteri numarasının oluşturulduğu ancak, Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi imzalanmadan müşteri numarası aktif hale gelemeyeceğinden ilgili kişinin müşteri numarasının da aktif bir hesap haline gelmediği beyanı karşısında; Müşteri numarasının oluşturulduğunun iddia edildiği Ocak 2016’da Kanun yürürlükte olmamakla birlikte, Bankanın ilgili kişiye vermiş olduğu 2018 yılına ait cevap içeriğinden ilgili kişinin verilerinin halen veri sorumlusu nezdinde olduğu  anlaşıldığından ilgili kişiye yönelik kişisel veri işleme faaliyetinin açık rıza şartı yerine getirilmeksizin ve Kanunda sayılan hallerden biri mevcut olmaksızın gerçekleştirilmiş olması sebebiyle Bankanın Kanuna aykırı veri işleme faaliyetinde bulunduğu, öte yandan Kanunun Geçici 1. maddesinin (3) numaralı fıkrasına aykırı şekilde ilgili kişiye ait kişisel verilerin derhal silinmediği, yok edilmediği veya anonim hale getirilmediği, bu nedenle veri sorumlusu Bankanın Kanunun 4. maddesindeki genel ilkelere de aykırı bir şekilde ilgili kişinin kişisel verileri olan kimlik ve adres bilgilerini işlediği, hususları dikkate alınarak; anılan Bankanın kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması yükümlülüğüne aykırı hareket ettiği kanaatine varıldığından hakkında 210.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
3.4.     Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi hakkında – 27/02/2020 tarihli ve 2020/173 sayılı karar
Veri sorumlusunun ilgili kişilerin iletişim bilgilerini işlemek suretiyle ticari elektronik ileti göndermek hususunda ilgili kişilerin açık rızasını usulüne uygun olarak almadığı, açık rıza dışında da bir işleme nedenine dayanmadığı, diğer yandan üyenin temas kişilerine ait e-posta adreslerinin de bu kişilerin açık rızalarına dayanmaksızın işlendiği, ayrıca veri sorumlusu tarafından Kanunun 4. Maddesinde yer alan genel ilkelere aykırı hareket edildiği tespit edilmiştir.   Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması konusunda Kanunun 9. maddesinde yer alan yeterli korumanın bulunduğu ülkelerin Kurulca henüz belirlenmediği, veri sorumlusunun yazılı taahhüdünün Kurum tarafından onaylanmadığı da dikkate alındığında, veri sorumlusunun kişisel verilerin yurtdışına aktarılması konusunda Kanunun 9. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer aldığı üzere ilgili kişilerin açık rızasını alması gerektiği, ancak veri sorumlusunun yurt dışına aktarıma ilişkin usulüne uygun bir açık rıza alma yoluna gitmediği, yalnızca amazon hizmetlerinin kullanılması suretiyle gizlilik bildiriminde yer alan hususların kabul edilmiş olduğu varsayımının Kanuna uygun bir açık rıza olarak nitelendirilemeyeceği dikkate alındığında veri sorumlusu tarafından Kanunun 12. ’nci maddesindeki yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden dolayı Kanunun 18’inci maddesinin (1) numaralı maddesinin (b) bendi kapsamında 1.100.000 TL idari para cezası uygulanmasına, Veri sorumlusunca web sitesinde yayımlanan “Gizlilik Bildirimi”nin, birçok bilgi içermesi, veri işlemeye ilişkin genel bir bilgilendirme olması nedeniyle kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilgili kişilere aydınlatma yapıldığı anlamına gelmediği göz önünde bulundurulduğunda ihbar edilen web sitesine girişle birlikte çerezler vasıtasıyla kişisel verilerin işlenmeye başlamasına karşın, çerezler, üyelik girişi gibi veri işlemenin başladığı hiçbir aşamada aydınlatma yükümlülüğünün, Kanunun 10. maddesinde ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde düzenlenen usul ve esaslara uygun olarak yerine getirilmediği kanaati oluştuğundan Kanunun 10. maddesinde düzenlenen Aydınlatma Yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumlusu hakkında Kanunun 18’inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca 100.000 TL idari para cezası uygulanmasına,   Veri sorumlusunun yukarıda tespit edilen ihlaller göz önünde bulundurularak kişisel veri işleme süreçlerini ve bununla uyumlu şekilde “Gizlilik Bildirimi”, “Kullanım ve Satış Şartları” ve “Çerez Bildirimi” metinlerini güncelleyerek web sitesini ve uygulamalarını Kanuna uygun hale getirerek sonucundan Kurula bilgi vermesi yönünde talimatlandırılmasına karar verilmiştir.  
3.5.     Bir internet servis sağlayıcısının veri ihlali – 12.03.2020 tarih ve 2020/213 sayılı karar
Yazılım geliştiricilere sözlü olarak aktarılmış olan değişiklik talebinin test ortamında değil de gerçek ortamda yapılmasının, uygulamada yapılan değişikliklerin canlıya alma süreçleri ile ilgili prosedürlerin uygulanmadığının göstergesi olduğu bu durumun ise teknik ve idari tedbir eksikliği olduğu,   Test süreçlerinin yetersizliği veri sorumlusunun kendisi tarafından belirtilmiş olup bu durumun uygulama güvenliği açısından veri sorumlusunun gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığının göstergesi olduğu,   Sistem ara yüzlerinde kişisel verilerin ya hiç gösterilmediğinin ya da maskelendiğinin şirket tarafından belirtilmiş olmasına rağmen müşterilere ait kimlik ve finans verilerinin yapılan hata sonucunda görüntülenebilmesinin teknik bir eksiklik olduğu,   Veri sorumlusunun bir veri güvenliği politikasının bulunduğu ancak bu politikanın yürürlük tarihinin veri ihlalinin gerçekleştiği tarihten sonra olduğu dikkate alınarak, veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayan Şirket hakkında idari para cezası uygulanmıştır.  

Karar özetleri Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun web sitesinden alınmıştır.

Kaynak: https://kvkk.gov.tr/Icerik/5406/Kurul-Karar-Ozetleri?&page=1